Εξωτερικός Καθετήρας “Μετά Σωλήνος”

90,00

Ôï óùëçíÜêé ðïõ ðñïóáñìüæåôáé óôï åíéó÷õìÝíï ñýã÷ïò ôïõ êáèåôÞñá “ìåôÜ óùëÞíïò”, áðïêëåßåé ôçí ðáëéíäñüìçóç ïýñùí êáé åîáóöáëßæåé áíåìðüäéóôç ñïÞ. Ïé êáèåôÞñåò “ìåôÜ óùëÞíïò” ðñïóáñìüæïíôáé óå êÜèå ôýðï ïõñïóõëëÝêôç êáé ðáñáêÜìðôïõí ôá ìåéïíåêôÞìáôáôùí êáèåôÞñùí “êþíïõ”. Ôï ìåãáëýôåñï ìåéïíÝêôçìá ôùí êáèåôÞñùí “êþíïõ”, åßíáé ç êáêÞ åöáñìïãÞ ôïõò óôï äÝñìá, åî áéôßáò ôïõ ðá÷ýôåñïõ êáé óêëçñüôåñïõ õëéêïý ôïõ: üôáí ôá ïýñá ðáñáìåßíïõí óôïí êþíï ôïõ êáèåôÞñá, åêåßíïò îåêïëëÜ.

Συσκευασία: Πακέτο 30 τεμαχίων

Εκκαθάριση
Εκκαθάριση
Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ

Περιγραφή προϊόντος

Óå 11 ÌåãÝèç
Êáôüðéí åéäéêÞò åðåîåñãáóßáò ìðïñïýìå íá Ý÷ïõìå 11 äéáöïñåôéêÜ ìåãÝèç êáèåôÞñùí (áðü 18–40 mm) ãéá óùóôÞ åöáñìïãÞ êáé áóöÜëåéá.

Õëéêü õøçëÞò åëáóôéêüôçôáò
ÊáôáóêåõÜæïíôáé áðü ëåðôü, õøçëÞò åëáóôéêüôçôáò öõóéêü êáïõôóïýê. Ç ìåãÜëç åëáóôéêüôçôá åîáóöáëßæåé áðñïâëçìÜôéóôç ñïÞ ìåãÜëùí ðïóïôÞôùí ïýñùí, ÷ùñßò íá êáôáðïíåßôáé ç åðéêüëëçóç

Éó÷õñü õëéêü
Ôï õëéêü ôïõ êáèåôÞñá åðåîåñãÜæåôáé Ýôóé þóôå, íá åîáóöáëßæåé ôÝëåéá åöáñìïãÞ ìå ôï äÝñìá, áëëÜ êáé áíôï÷Þ.

Åíéó÷õìÝíï ñýã÷ïò
Ôï ñýã÷ïò ôùí êáèåôÞñùí åßíáé åíéó÷õìÝíï êáé äå óðÜæåé.

ÓùëÞíáò ðñïóáñìïãÞò
Ï ðñüóèåôïò óùëÞíáò óôï åìðñüò ìÝñïò åîáóöáëßæåé

  • ÏëéêÞ åêêÝíùóç ôïõ êáèåôÞñá áðü ôá ïýñá
  • Åýêïëç óýíäåóç ìå ïõñïóõëëÝêôç, ìÝóù óùëÞíá åéóñïÞò ìåôáâëçôïý ìÞêïõò
  • Óõìâáôüôçôá ìå üëïõò ôïõò ôýðïõò ïõñïóõëëåêôþí (áèëçôéêïýò, ðåñéðÜôïõêáé êñåâáôéïý)

Ðïéïôéêüò Ýëåã÷ïò
Ïé êáèåôÞñåò åëÝã÷ïíôáé äéåîïäéêÜ Ýíáò ðñïò Ýíáí

Share It - Μοιραστείτε Το

Επιπλέον πληροφορίες

Μέγεθος

22, 24, 26, 28, 30, 32, 35, 37, 40

Είδος Καθετήρα

Extra λεπτός, Standard

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο